Mali samostojni podjetnik je tisti, katerega podjetje ustreza merilom za majhne družbe, to je, kadar na bilančni presečni dan letne bilance stanja zadnjega poslovnega leta izpolnjuje dve od naslednjih meril:

 

-         povprečno število zaposlenih v poslovnem letu ne presega 50,

 

-         čisti prihodki od prodaje ne presegajo 1.700 milijonov tolarjev,

 

-         vrednost aktive ne presega 850 milijonov tolarjev.