Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijoinfo page
četrtek, 25. julij 2024 | Prijava |

Kako v osebni stečaj?

Osebni stečaj - Kako ga pričeti z minimalnimi stroški?

Preden se odločite za osebni stečaj, je potrebno temu nameniti dober razmislek.

Sam postopek nas bo v zelo verjetno rešil dolgov iz preteklosti, kljub temu se pred pričetkom postopka informirajte kaj postopek za Vas dejansko pomeni, ter tudi, kako ga pričeti z minimalnimi stroški.

  Za večino dolžnikov je osebni stečaj veliko manj stresen in zahteven, kot pa konstantne izvršbe in rubeži.
Poleg tega se po končanem postopku v večini primerov neodplačani dolgovi odpustijo, v izvršilnem postopku pa neodplačani dolgovi ostanejo oz. se pogosto zaradi stroškov in obresti celo kopičijo.

 

Dokumentacijo za začetek osebnega stečaja lahko izdelate sami v le nekaj minutah. Kliknite tu...

 

PREDNOSTI osebnega stečaja:

 • namenjen je fizičnim osebam (tudi s.p.-jem),
 • večina izvršb zoper dolžnika se ustavi (izjema so preživnine),
 • dolgovi nastali pred osebnim stečajem se rešujejo znotraj enega postopka,
 • minimalni stroški za začetek postopka (ni predujma, ni sodne takse),
 • po končanem postopku se v večini primerov neodplačani dolgovi odpustijo.

  Za začetek osebnega stečaja dolžniku ni več potrebno plačati predujma stroškov (233.člen ZFPPIPP). Prav tako je oproščen plačila sodne takse (ZST-1 tarifna št. 5.1).

 

SLABOSTI osebnega stečaja:

 • dolžnikovo premoženje se proda za poplačilo dolgov,
 • prejemki (razen tistih, ki so izvzeti po zakonu o izvršbi in zavarovanju) gredo v stečajno maso,
 • dolžnik ne more samostojno poslovati (najemati kreditov, sklepati pogodb, odpreti TRR-ja,...),
 • če ima dolžnik s.p., le-ta preneha,
 • Postopek traja nekaj let (od 2 do 5 let, odvisno od odločitve sodišča). Postopek lahko traja tudi manj kot 2 leti - najmanj 6 mesecev (če dolžnik nima premoženja ni prihodkov, ter in izgledov, da bi jih v postopku osebnega stečaja pridobil).

  V primeru solastništva nepremičnine (ko ima dolžnik v lasti le del (denimo 1/2 hiše)), imajo ostali solastniki predkupno pravico in lahko nepremičnimo kupijo pred ostalimi.
  V stečajno maso gredo prihodki, ki v niso izvzeti po Zakonu o izvršbi in zavarovanju. V večini primerov je tako omejitev prihodkov ista kot pri izvršbi, pri čemer lahko dolžnik (v primeru, da preživlja še ostale osebe predlaga, da se ta znesek poviša (102.člen ZIZ)).

 

Odpust dolgov

Večina dolžnikov je namreč pred pričetkom osebnega stečaja stalno pod pritiski rubežnikov, kar pa se z začetkom osebnega stečaja konča.

Odpust dolgov, ki jih dolžnik ne uspe poplačati, je zelo pomemben vidik postopka osebnega stečaja in tudi glavna razlika napram izvršilnemu postopku.

V izvršbi se namreč prav tako zarubi dolžnikovo premoženje in njegovi njegovi prihodki, vendar pa v primeru, da vse to ne zadostuje za poplačilo dolga in stroškov, dolg ostane in zaradi stroškov in obresti pogosto celo narašča.

V osebnem stečaju pa se po zaključku postopka neodplačan del dolgov odpusti.

Odpust dolgov velja za dolgove nastale pred začetkom osebnega stečaja, dolžnik pa ga mora predlagati v samem postopku osebnega stečaja (najbolje takoj na začetku).

Odpust dolgov pa kljub temu ni možen:

 1. če je bil stečajni dolžnik pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje proti premoženju ali gospodarstvu, razen če je ta obsodba do poteka preizkusnega obdobja že izbrisana iz kazenske evidence ali če se do poteka preizkusnega obdobja izpolnijo pogoji za njen izbris na podlagi zakonske rehabilitacije, ali
 2. če je bilo o odpustu obveznosti stečajnemu dolžniku že pravnomočno odločeno v naslednjih primerih in od pravnomočnosti sklepa ali sodbe še ni preteklo deset let:
  • če so bile stečajnemu dolžniku njegove obveznosti že odpuščene,
  • če je bil predlog stečajnega dolžnika za odpust obveznosti zavrnjen, ker je dolžnik kršil svoje obveznosti iz 383.b, 384., 386. ali 401. člena ZFPPIPP, ali zaradi ovire iz tretjega odstavka tega člena ali
  • če je bil sklep o odpustu obveznosti razveljavljen po 411. členu tega zakona.

Odpust obveznosti prav tako ni dovoljen, če iz ravnanj stečajnega dolžnika v zadnjih petih letih pred uvedbo postopka osebnega stečaja ali glede na njegov premoženjski položaj izhaja, da bi bil odpust obveznosti temu stečajnemu dolžniku v nasprotju z namenom odpusta obveznosti iz prvega odstavka tega člena (če je prišlo do zlorabe pravice do odpusta obveznosti).

Velja, če se ne dokaže drugače, da predlog za odpust obveznosti pomeni zlorabo pravice do odpusta obveznosti, v naslednjih primerih:

 1. če je stečajni dolžnik v zadnjih petih letih pred uvedbo postopka osebnega stečaja ali po njegovi uvedbi dal neresnične, nepravilne ali nepopolne podatke, ki jih davčni organ potrebuje za pobiranje davkov ali prispevkov, zaradi česar mu je pristojni davčni organ dodatno ali naknadno odmeril davek ali naložil plačilo prispevkov v znesku najmanj 4.000 evrov,
 2. če je stečajni dolžnik v zadnjih petih letih pred uvedbo postopka osebnega stečaja z neresničnimi, nepravilnimi ali nepopolnimi podatki o svojem premoženjskem položaju v svojo korist ali v korist druge fizične ali pravne osebe pridobil posojilo, subvencijo ali pomoč iz javnih sredstev v znesku najmanj 4.000 evrov,
 3. če je stečajni dolžnik v zadnjih petih letih pred uvedbo postopka osebnega stečaja prevzemal obveznosti, ki so nesorazmerne z njegovim premoženjskim položajem, ali če je razpolagal s svojim premoženjem neodplačno ali za neznatno plačilo,
 4. če je stečajni dolžnik izvedel pravno dejanje, ki ima po 271. členu ZFPPIPP značilnost izpodbojnega pravnega dejanja in je bil v skladu z 277. členom ZFPPIPP uveljavljen zahtevek za izpodbijanje tega pravnega dejanja, ali
 5. če lahko stečajni dolžnik glede na svoj premoženjski položaj v celoti izpolni svoje obveznosti.
 

Prav tako se ne odpustijo prednostne terjatve in preživnine, (terjatve iz prvega odstavka 21. in 390. člena ZFPPIPP).

Ne odpustijo denarne kazni, globe in odvzem premoženjske koristi pridobljenih s kaznjivim dejanjem, oz. prekrškom, ter odvzem premoženja nezakonitega izvora.

Tako se v osebnem stečaju ne odpustijo:

 • neplačana zakonita preživnina,
 • odškodnine za škodo, nastalo zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti ali zmanjšanja ali izgube delovne zmožnosti,
 • odškodnina za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal,
 • prednostne terjatve iz prvega odstavka 21. člena ZFPPIPP:
  1. plače in nadomestila plač za zadnjih šest mesecev pred začetkom postopka zaradi insolventnosti,
  2. odškodnine za poškodbe, ki so povezane z delom pri dolžniku, in poklicne bolezni,
  3. neizplačane odpravnine za prenehanje delovnega razmerja pred začetkom stečajnega postopka, ki zaposlenim pripadajo po zakonu, ki ureja delovna razmerja, vendar največ v višini odpravnine, določene za delavca, ki mu delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov,
  4. plače in nadomestila plač delavcem, katerih delo zaradi začetka stečajnega postopka postane nepotrebno, za obdobje od začetka stečajnega postopka do poteka odpovednega roka,
  5. odpravnine delavcem, ki jim je upravitelj odpovedal pogodbo o zaposlitvi, ker je njihovo delo zaradi začetka davki in prispevki, ki jih mora izplačevalec obračunati ali plačati hkrati z zgornjimi izplačili,
  6. davki in prispevki, ki jih mora izplačevalec obračunati ali plačati hkrati z izplačili iz 1., 3., 4. in 5. točke tega odstavka,
  7. nadomestilo za neizrabljen letni dopust za tekoče koledarsko leto;
  8. krediti, dani na podlagi zakona, ki ureja pomoč za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah, in poroštev, danih za te kredite;
  9. nezavarovane terjatve za plačilo prispevkov, ki so nastale pred začetkom postopka,
 • denarne kazni ali odvzema premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, izrečenih v kazenskem postopku,
 • v pogojni obsodbi določen pogoj vrnitve premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, oziroma povrnitve škode, povzročene s kaznivim dejanjem,
 • globe ali odvzema premoženjske koristi, pridobljene s prekrškom, izrečenih v postopku o prekršku,
 • odvzem premoženja nezakonitega izvora,
 • povrnitev škode, povzročene namerno ali zaradi hude malomarnosti.

 

Kako pričeti osebni stečaj?

Osebni stečaj začnete tako, da na pristojno okrožno sodišče vložite predlog za začetek osebnega stečaja, ter poročilo o stanju premoženja in izjavo o morebitnih ovirah za odpust obveznosti.

Izjavo je potrebno predhodno tudi overiti pri najbližjemu notarju ali upravni enoti.

Oba dokumenta lahko povsem preprosto izdelate tudi s pomočjo e-obrazecev:
- Predlog za osebni stečaj in odpust obveznosti
- Poročilo o stanju premoženja in izjava o morebitnih ovirah za odpust obveznosti

Cena izdelave obeh dokumentov preko e-obrazecev znaša
le 59,90 EUR (DDV vključen)
.

Predlog za osebni stečaj in odpust obveznosti
Predlog za osebni stečaj in odpust obveznosti
  Poročilo o stanju premoženja in izjava o morebitnih ovirah za odpust obveznosti
Poročilo o stanju premoženja in izjava o morebitnih ovirah za odpust obveznosti

 

Dokumentacijo za začetek osebnega stečaja lahko izdelate sami v le nekaj minutah. Kliknite tu...Razmišljate o osebnem stečaju in potrebujete več informacij?
Pokličite: 051 / 204 - 821


 

Povezave, ki Vam bodo koristile:

 

Imate vprašanje glede začetka postopka? Potrudili se bomo, da Vam pomagamo:
(*) - podatki so obvezni
 
ime in priimek*:
   
   
telefon*:
   
e-pošta*:
   

Vprašanje:*:

 

 

Dokumentacijo za začetek osebnega stečaja lahko izdelate sami v le nekaj minutah. Kliknite tu...

 

 

 

 

 

 

Dokumentacijo za začetek osebnega stečaja lahko izdelate sami v le nekaj minutah. Kliknite tu...

 


Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
preko 20 let izkušenj
preko 20 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo
Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

NOVI e-obrazci:

Sklep o višini regresa
Zahteva za izplačilo neizkoriščenega dopusta ob prenehanju delovnega razmerja
Sklep o določitvi delovne solidarnostne sobote
Predlog za osebni stečaj brez predloga za odpust obveznosti
Soglasje solastnika za oddajanje nepremičnine v najem

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2024.
Vse pravice pridržane.


KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.