Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijoinfo page
ponedeljek, 15. julij 2024 | Prijava |
<<< Nazaj na seznam člankov  
|

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi
Kako delodajalec poda redno odpoved pogodbe o zaposlitvi?

Prekinitev pogodbe o zaposlitvi

Pri redni odpovedi lahko delodajalec delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi le, če obstaja utemeljen razlog, ki onemogoča nadaljevanje dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem (neutemeljene razloge za redno odpoved določa 90. člen ZDR-1).

Pri tem mora pisno obrazložiti odpovedni razlog in pravilno izpeljati celoten postopek prekinitve pogodbe o zaposlitvi. Pogodbo mora odpovedati najkasneje v 6. mesecih od nastanka utemeljenega razloga.

Delodajalec lahko delavcu redno odpove pogodbo o zaposlitvi zaradi:

 • poslovnega razloga (postopek...)
  (ko delodajalec ne potrebuje več delavca za opravljanje dela zaradi organizacijskih, tehnoloških, strukturnih ali podobnih razlogov)
 • nesposobnosti (postopek...)
  (kadar delavec ne izpolnjuje pričakovanih delovnih ciljev, dela ne opravlja strokovno, kvalitetno, pravočasno, ne izpolnjuje pogojev za delo, …)
 • krivdnega razloga (postopek...)
  (kadar delavec krši pogodbene obveznosti ali druge obveznosti iz delovnega razmerja)

Pri tem se je potrebno zavedati, da je dokazno breme pri teh odpovedih na strani delodajalca (delodajalec mora dokazati razloge, zaradi katerih je bila pogodba o zaposlitvi odpovedana).

 


Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga

Kaj je poslovni razlog?

Poslovni razlog pomeni, da delodajalec ne potrebuje več delavca za opravljanje dela zaradi organizacijskih, tehnoloških, strukturnih ali podobnih razlogov (spremembe na trgu, spremembe v delovnem procesu, sprememba dejavnosti ipd.).

Če delodajalec ponudi sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi, a ne za ustrezno delo (delo za katerega se zahteva enaka vrsta in stopnja izobrazbe, kot se je zahtevala za opravljanje dela na prejšnjem delovnem mestu), ima delavec pravico do sorazmernega dela odpravnine v višini, ki jo dogovori z delodajalcem.

e-obrazec e-obrazec: Dogovor o odpravnini

  Dogovor o odpravnini
Dogovor o odpravnini

 

Kako poteka postopek odpovedi iz poslovnih razlogov?

Delodajalec lahko poda odpoved iz poslovnih razlogov v šestmesečnem objektivnem roku, ki prične teči z dnem nastanka razloga za odpoved, ne pa tudi kasneje.

 

Obvestilo sindikatu

Delavec ima pravico v postopek pritegniti sindikat, katerega član je ob uvedbi postopka. V tem primeru mora delodajalec obvestiti sindikat.

e-obrazec e-obrazec: Obvestilo sindikatu glede odpovedi pogodbe o zaposlitvi

Sindikat lahko poda svoje mnenje v osmih dneh. Sindikat lahko v osemdnevnem roku nameravani odpovedi nasprotuje, s pisnim in obrazloženim mnenjem, če meni, da za odpoved ni utemeljenih razlogov, ali da postopek ni bil izveden skladno z določbami zakona. V takšnem primeru prenehanje pogodbe o zaposlitvi ne učinkuje, načeloma do preteka roka za sodno oziroma arbitražno varstvo.

  Obvestilo sindikatu glede odpovedi pogodbe o zaposlitvi
Obvestilo sindikatu glede odpovedi pogodbe o zaposlitvi

 

Odpoved pogodbe o zaposlitvi

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov se vroča:

 • praviloma osebno v prostorih delodajalca,
 • s priporočeno pošiljko s povratnico,
 • z objavo na oglasnem mestu pri delodajalcu, ki je dostopno delavcu.

Pogodbena stranka, ki se ji odpoved pogodbe o zaposlitvi vroča v prostorih delodajalca, je dolžna prevzeti odpoved pogodbe o zaposlitvi. Šteje se, da je bila vročitev opravljena, tudi če pogodbena stranka odkloni vročitev odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Dokazno breme za vročitev oziroma odklonitev vročitve odpovedi pogodbe o zaposlitvi je na pogodbeni stranki, ki odpoveduje pogodbo o zaposlitvi.

e-obrazec e-obrazec: Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov

Naslednji dan po vročeni odpovedi začne teči odpovedni rok. Po preteku odpovednega roka, pogodba o zaposlitvi preneha.

  Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov
Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov

 

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga starejšemu delavcu

Delodajalec ne sme starejšemu delavcu, oz. delavcu, ki mu do izpolnitve pogojev za starostno upokojitev manjka do pet let pokojninske dobe, podati odpovedi iz poslovnega razloga, brez njegovega soglasja.

Starost, ki določa starejšega delavca od leta 2017 dalje znaša 58 let.

e-obrazec e-obrazec: Soglasje starejšega delavca, za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga

  Soglasje starejšega delavca, za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga
Soglasje starejšega delavca, za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga

Delodajalec tega soglasje ne potrebuje:

 • če je delavcu zagotovljena pravica do denarnega nadomestila iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti do izpolnitve pogojev za starostno pokojnino,
 • če je delavcu ponujena nova ustrezna zaposlitev pri delodajalcu v skladu s prvim odstavkom 91. člena ali v skladu z 92. členom ZDR-1,
 • v primeru, da delavec ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi že izpolnjuje pogoje za varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi po tem členu, razen v primeru sklenitve pogodbe o zaposlitvi v skladu s prejšnjo alinejo,
 • v primeru uvedbe postopka prenehanja delodajalca.

Delodajalec lahko v postopku redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, od ZPIZ-a zahteva podatke o datumu izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine za posameznega delavca.

Vloga za pridobitev podatkov o datumu izpolnitve pogojev za starostno upokojitev delavca (na podlagi 3. odstavka 114. člena ZDR-1)

Več o tem:

 

Obvestilo ZRSZZ

Delodajalec, ki delavcu odpove pogodbo iz poslovnega razloga in mu ne ponudi nove pogodbe, mora ob začetku teka odpovednega roka o odpovedi obvestiti ZRSZZ preko spletnega portala ZaDelodajalce.si.

 

 


Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti

Kaj je razlog nesposobnosti?

Razlog nesposobnosti je lahko bodisi subjektivne bodisi objektivne narave.

Subjektivna nesposobnost delavca je, ko delavec ne dosega pričakovanih delovnih rezultatov, torej dela ne opravlja pravočasno, kvalitetno ali strokovno, za objektiven razlog delavčeve nesposobnosti pa gre, ko delavec ne izpolnjuje oziroma ne more izpolnjevati pogojev za opravljanje dela iz razlogov za katere sam ni in ne more biti odgovoren (npr. neizpolnjevanje pogojev za opravljanje dela, določenih z zakoni in drugimi predpisi).

 

Kako poteka postopek odpovedi iz razloga nesposobnosti?

Zagovor delavca

Pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti mora delodajalec delavcu v razumnem roku, ki ne sme biti krajši od treh dni, omogočiti zagovor.

e-obrazec e-obrazec: Vabilo na zagovor in obvestilo delavcu ob redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti

Brez zagovora lahko nadaljujete postopek odpovedi iz razloga nesposobnosti le v primeru, če se delavec vabilu na zagovor ne odzove ali zagovor izrecno odkloni.

  Vabilo na zagovor in obvestilo delavcu ob redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti
Vabilo na zagovor in obvestilo delavcu ob redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti

 

Obvestilo sindikatu

Delavec ima pravico v postopek pritegniti sindikat, katerega član je ob uvedbi postopka. V tem primeru mora delodajalec obvestiti sindikat.

e-obrazec e-obrazec: Obvestilo sindikatu glede odpovedi pogodbe o zaposlitvi

Sindikat lahko poda svoje mnenje v osmih dneh. Sindikat lahko v osemdnevnem roku nameravani odpovedi nasprotuje, s pisnim in obrazloženim mnenjem, če meni, da za odpoved ni utemeljenih razlogov, ali da postopek ni bil izveden skladno z določbami zakona. V takšnem primeru prenehanje pogodbe o zaposlitvi ne učinkuje, načeloma do preteka roka za sodno oziroma arbitražno varstvo.

 

  Obvestilo sindikatu glede odpovedi pogodbe o zaposlitvi
Obvestilo sindikatu glede odpovedi pogodbe o zaposlitvi

Odpoved pogodbe o zaposlitvi

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti se vroča:

 • praviloma osebno v prostorih delodajalca,
 • s priporočeno pošiljko s povratnico,
 • z objavo na oglasnem mestu pri delodajalcu, ki je dostopno delavcu.

Pogodbena stranka, ki se ji odpoved pogodbe o zaposlitvi vroča v prostorih delodajalca, je dolžna prevzeti odpoved pogodbe o zaposlitvi. Šteje se, da je bila vročitev opravljena, tudi če pogodbena stranka odkloni vročitev odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Dokazno breme za vročitev oziroma odklonitev vročitve odpovedi pogodbe o zaposlitvi je na pogodbeni stranki, ki odpoveduje pogodbo o zaposlitvi.

e-obrazec e-obrazec: Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi nesposobnosti delavca

Naslednji dan po vročeni odpovedi začne teči odpovedni rok. Po preteku odpovednega roka, pogodba o zaposlitvi preneha.

 

  Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi nesposobnosti delavca
Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi nesposobnosti delavca

Obvestilo ZRSZZ

Delodajalec, ki delavcu odpove pogodbo iz razloga nesposobnosti in mu ne ponudi nove pogodbe, mora ob začetku teka odpovednega roka o odpovedi obvestiti ZRSZZ preko spletnega portala ZaDelodajalce.si.

 

Odpoved s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi

Delodajalec, ki odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti lahko delavcu istočasno ponudi sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi.

e-obrazec e-obrazec: Odpoved pogodbe o zaposlitvi ponudbo nove pogodbe

Več o tem:
  Odpoved pogodbe o zaposlitvi ponudbo nove pogodbe
Odpoved pogodbe o zaposlitvi ponudbo nove pogodbe

 

 


Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov

Kaj je krivdni razlog?

Krivdni razlog je zakonsko opredeljen kot kršenje pogodbene obveznosti ali druge obveznosti iz delovnega razmerja.

Kdaj odpovedati pogodbo o zaposlitvi redno iz krivdnega razloga in kdaj izredno odpovedati pogodbo o zaposlitvi, je odvisno od teže kršitve in možnosti nadaljevanja delovnega razmerja (torej nadaljevanja dela) vsaj še za čas odpovednega roka. V obeh primerih gre za kršitve obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi oziroma iz delovnega razmerja, te kršitve pa imajo lahko različno intenzivnost ali pa imajo glede na relevantne okoliščine različno intenzivne posledice. Da pogodbo o zaposlitvi izredno odpovemo, mora biti kršitev pogodbenih obveznosti tako huda, da ni mogoče nadaljevanje delovnega razmerja niti do izteka odpovednega roka.

 

Kako poteka postopek odpovedi iz krivdnega razloga?

Opozorilo delavca

Pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga mora delodajalec najkasneje v 60 dneh od ugotovitve kršitve in najkasneje v šestih mesecih od nastanka kršitve pisno opozoriti delavca na izpolnjevanje obveznosti in možnost odpovedi, če bo delavec ponovno kršil pogodbene in druge obveznosti iz delovnega razmerja v šestih mesecih od prejema pisnega opozorila, razen če ni s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti drugače določeno, vendar ne dalj kot v 18 mesecih. Pisno opozorilo se lahko pošlje tudi po elektronski poti na elektronski naslov delavca, ki ga zagotavlja in uporabo nalaga delodajalec.

e-obrazec e-obrazec: Opozorilo delavcu na izpolnjevanje delovnih obveznosti in možnost odpovedi delovnega razmerja v primeru ponovne kršitve.

Šele v primeru ponovne kršitve, ki pa ni nujno istovrstna, lahko prične postopek redne odpovedi iz krivdnega razloga.

 

  Opozorilo delavcu na izpolnjevanje delovnih obveznosti in možnost odpovedi delovnega razmerja v primeru ponovne kršitve
Opozorilo delavcu na izpolnjevanje delovnih obveznosti in možnost odpovedi delovnega razmerja v primeru ponovne kršitve

Na pisno zahtevo delavca, ki jo lahko poda v treh delovnih dneh od prejema pisnega opozorila, mu mora delodajalec omogočiti, da se v razumnem roku, ki ne sme biti krajši od treh delovnih dni in ne daljši od 30 dni, o kršitvah iz prvega odstavka tega člena izjavi (v nadaljnjem besedilu: izjava o očitanih kršitvah), razen če obstajajo okoliščine, zaradi katerih bi bilo od delodajalca neupravičeno pričakovati, da delavcu to omogoči.

Delodajalec mora na to pisno zahtevo delavca odgovoriti pisno, v 8 dneh.

Zagovor delavca

V razumnem roku, ki ne sme biti krajši od treh dni, mora nato delavcu omogočiti zagovor.

e-obrazec e-obrazec: Vabilo delavcu na zagovor v postopku redne odpovedi pogodbe o zaposliti iz krivdnega razloga .

Brez zagovora lahko nadaljuje postopek odpovedi iz krivdnega razloga le v primeru, če se delavec vabilu na zagovor ne odzove ali zagovor izrecno odkloni.

Če ima krivdni razlog vse znake kaznivega dejanja, lahko delodajalec za čas trajanja postopka delavcu prepove opravljati delo. V času prepovedi opravljanja dela ima delavec pravico do nadomestila plače v višini polovice njegove povprečne plače v zadnjih treh mesecih pred uvedbo postopka odpovedi.

e-obrazec e-obrazec: Prepoved opravljanja dela

  Vabilo delavcu na zagovor v postopku redne odpovedi pogodbe o zaposliti iz krivdnega razloga
Vabilo delavcu na zagovor v postopku redne odpovedi pogodbe o zaposliti iz krivdnega razloga

V postopku zagovora, v katerem se lahko delavec izjavi o očitanih kršitvah, lahko po pooblastilu delavca sodeluje sindikat, če delavec ni član sindikata, pa svet delavcev oziroma delavski zaupnik ali druga oseba, ki jo delavec pooblasti.

 

Obvestilo sindikatu

Delavec ima pravico v postopek pritegniti sindikat, katerega član je ob uvedbi postopka. V tem primeru mora delodajalec obvestiti sindikat.

e-obrazec e-obrazec: Obvestilo sindikatu glede odpovedi pogodbe o zaposlitvi

Sindikat lahko poda svoje mnenje v osmih dneh. Sindikat lahko v osemdnevnem roku nameravani odpovedi nasprotuje, s pisnim in obrazloženim mnenjem, če meni, da za odpoved ni utemeljenih razlogov, ali da postopek ni bil izveden skladno z določbami zakona. V takšnem primeru prenehanje pogodbe o zaposlitvi ne učinkuje, načeloma do preteka roka za sodno oziroma arbitražno varstvo.

  Obvestilo sindikatu glede odpovedi pogodbe o zaposlitvi
Obvestilo sindikatu glede odpovedi pogodbe o zaposlitvi

 

Odpoved pogodbe o zaposlitvi

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga se vroča:

 • praviloma osebno v prostorih delodajalca,
 • s priporočeno pošiljko s povratnico,
 • z objavo na oglasnem mestu pri delodajalcu, ki je dostopno delavcu.

Pogodbena stranka, ki se ji odpoved pogodbe o zaposlitvi vroča v prostorih delodajalca, je dolžna prevzeti odpoved pogodbe o zaposlitvi. Šteje se, da je bila vročitev opravljena, tudi če pogodbena stranka odkloni vročitev odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Dokazno breme za vročitev oziroma odklonitev vročitve odpovedi pogodbe o zaposlitvi je na pogodbeni stranki, ki odpoveduje pogodbo o zaposlitvi.

e-obrazec e-obrazec: Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov

Naslednji dan po vročeni odpovedi začne teči odpovedni rok. Po preteku odpovednega roka, pogodba o zaposlitvi preneha.

  Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov
Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov

 

 


 

 

 

Povežite se z nami...

 

 

Koristne povezave v zvezi s člankom:

Brezplačni pravni priročniki:


Koristni pravni dokumenti in pogodbe:

Dokumenti:


Pravna pomoč:

 

 


Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
preko 20 let izkušenj
preko 20 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo
Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

NOVI e-obrazci:

Sklep o višini regresa
Zahteva za izplačilo neizkoriščenega dopusta ob prenehanju delovnega razmerja
Sklep o določitvi delovne solidarnostne sobote
Predlog za osebni stečaj brez predloga za odpust obveznosti
Soglasje solastnika za oddajanje nepremičnine v najem

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2024.
Vse pravice pridržane.


KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.