Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijoinfo page
sobota, 13. julij 2024 | Prijava |
<<< Nazaj na seznam člankov  
|

Izvršba
Nekaj koristnih nasvetov za upnike, ki želijo v izvršbi izterjati svojega dolžnika

Izvršba

Čeprav je postopek izvršbe v preteklih letih doživel precej sprememb, predvsem v smeri hitrejše in enostavnejše izterjave, pa se večina upnikov kljub temu pogosto znajde v situaciji, ko izvršba preprosto ni mogoča.

V kolikor upnik naleti na težave pri izterjavi je pomembno predvsem, da ostane aktiven in išče nove možnosti ter sodišču redno predlaga nove možnosti izterjave nad dolžnikom.

V naslednjem članku bomo tako preverili, kako pridobiti podatke o dolžniku, kako pridobiti seznam dolžnikovega premoženja, ter pregledali nekaj koristnih napotkov glede izvršbe na dolžnikove prejemke, premičnine in nepremičnine.

Tako bomo pregledali nekatere možnosti izvršbe, ki bi jih moral poznati vsak upnik.

 

Podatki o dolžniku

Včasih se postopek izvršbe ustavi, še preden se prične, zgolj, ker upnik nima podatkov o dolžniku, kot denimo podatek o dolžnikovi EMŠO ali davčni številki. Te podatke je možno pridobiti, v kolikor upnik izkaže pravni interes. Pravni interes izkaže s sklepom sodišča (denimo o dopolnitvi), ki ga priloži vlogi na organ, ki vodi evidenco podatkov, ki jih upnik želi pridobiti.

e-obrazec e-obrazeci: Upnikove poizvedbe

 

Seznam dolžnikovega premoženja

Medtem, ko je možno (vsaj v omejenem obsegu) podatke o dolžnikovih nepremičninah pridobiti iz javnih portalov, kot sta Prostor in e-Sodstvo (elektronska zemljiška knjiga), pa ne obstaja splošna evidenca, kjer bi lahko upnik pridobil podatke o vsem dolžnikovem premoženju.

Sodišče lahko v postopku izvršbe po uradni dolžnosti pridobi podatke o premoženju in podatkih dolžnika, ki se nahajajo v javnih evidencah.

Kljub temu pa je smotrno od upnika, da sodišču predlaga, naj dolžnika pozove na izstavitev seznama vsega njegovega premoženja.

V kolikor upnik pozna, s kašnim premoženjem dolžnik razpolaga, lahko sprejema bolj učinkovite odločitve glede nadalnega postopka izvršbe.

e-obrazec e-obrazec: Predlog upnika za predložitev seznama dolžnikovega premoženja

Dolžnik je tako dolžan predložiti podatke o premičnem in nepremičnem premoženju, o transakcijskih računih in stanju na teh računih, ostalih denarnih in drugih depozitih, podatke o skupnem mesečnem znesku plače, pokojnine ali drugih rednih prejemkov ter o njihovih izplačevalcih, podatke o terjatvah, o življenjskih in premoženjskih zavarovanjih, o premoženju, ki ga ima v tujini, itd.

  Predlog upnika za predložitev seznama dolžnikovega premoženja
Predlog upnika za predložitev seznama dolžnikovega premoženja

Upnik lahko ločeno tekom izvršilnega postopka od sodišča zahteva, da mu predloži informativni seznam dolžnikovega premoženja, ki vsebuje podatke o dolžnikovem premoženju iz sodišču elektronsko dosegljivih evidenc.

 

Izvršba na dolžnikovo plačo, pokojnino, premičnine, nepremičnine, itd.

Čeprav izvršba na dolžnikovo plačo in izvršba na dolžnikova sredstva na njegov račun na banki, v večini primerov prineseta isti rezultat, pa to ni vedno tako.

V kolikor ima dolžnik več upnikov in več izvršb, se bodo le-te opravile (v večini primerov) v vrstnem redu, kot je bile začete. To pomeni, da je upnik, katerega izvršba je prva pravnomočna, prvi poplačan, drugi upnik je poplačan za njim itd.

V kolikor je upnik z izvršbo pri rubežu dolžnikovih sredstev na banki na koncu čakalne vrste, je smiselno, da izvršbo razširi na dolžnikovo plačo (v kolikor je zaposlen) ali na dolžnikovo pokojnino (v kolikor je upokojenec).

e-obrazec e-obrazec: Predlog za razširitev izvršbe z novim izvršilnim sredstvom - na plačo ali pokojnino dolžnika

Rubež se bo tako opravil na dolžnikove prejemke (plačo ali pokojnino), s strani dolžnikovega delodajalca, še preden rubež opravi banka dolžnika, torej je upnik tako poplačan pred upniki, ki imajo izvršbo zgolj na dolžnikova sredstva na bančnem računu.

V kolikor dolžnik nima rublivih prejemkov, ima pa ostalo premoženje, je vsekakor smiselno vložiti izvršbo tudi na ostalo premoženje, kot so dolžnikove premičnine in dolžnikove nepremičnine.

e-obrazec e-obrazec: Predlog za izvršbo z novim izvršilnim sredstvom - na premičnine ali/in nepremičnine

  Predlog za razširitev izvršbe z novim izvršilnim sredstvom - na plačo ali pokojnino dolžnika
Predlog za razširitev izvršbe z novim izvršilnim sredstvom - na plačo ali pokojnino dolžnika
Predlog za izvršbo z novim izvršilnim sredstvom - na premičnine ali/in nepremičnine
Predlog za izvršbo z novim izvršilnim sredstvom - na premičnine ali/in nepremičnine

 

Kaj ko dolžnik ugovarja?

V kolikor bo dolžnik zoper sklep o izvršbi vložil ugovor, bo pristojno sodišče ugotavljali, ali je vaša terjatev upravičena ali ne. V kolikor bo sodišče presodilo v vašo korist in ugotovilo, da vam dolžnik dolguje navedeno terjatev, bo o tem izdalo sklep.

Na podlagi tega sklepa lahko nato, v kolikor dolžnik še vedno ne bo želel poravnati dolga, vložite izvršbo na podlagi izvršilnega naslova.

e-obrazec e-obrazec: Predlog za ponovno izvršbo, po dolžnikovem neuspelemu ugovoru

Predlog za ponovno izvršbo, po dolžnikovem neuspelemu ugovoru
Predlog za ponovno izvršbo, po dolžnikovem neuspelemu ugovoru

 

Izvršba na dolžnikove premičnine

V rubež premičnin spada dolžnikovo premično premoženje, pri čemer pa je določeno premoženje izvzeto.

Predmet izvršbe tako niso:

  1. obleka, obutev, perilo in drugi predmeti za osebno rabo ter posteljnina, posoda, pohištvo, štedilnik, hladilnik, pralni stroj in druge za gospodinjstvo potrebne stvari, kolikor je vse to nujno potrebno dolžniku in članom njegovega gospodinjstva;
  2. hrana in kurjava, potrebni dolžniku in članom njegovega gospodinjstva za šest mesecev;
  3. delovna in plemenska živina, kmetijski stroji in druge delovne priprave, ki so dolžniku kmetu nujni za kmetijsko dejavnost, ter seme za uporabo na njegovem gospodarstvu in krma za živino za štiri mesece;
  4. predmeti, ki so dolžniku, ki opravlja javno službo ali znanstveno, umetniško ali drugo delo kot poklic, nujno potrebni za opravljanje njegovega dela;
  5. gotovina dolžnika, ki ima stalne mesečne prejemke, do mesečnega zneska, ki je po zakonu izvzet iz izvršbe, v sorazmerju s časom do naslednjih prejemkov;
  6. redi, medalje, vojne spomenice in druga odličja in priznanja, poročni prstan, osebna pisma, rokopisi in drugi osebni dolžnikovi spisi ter slike oziroma fotografije družinskih članov;
  7. pripomočki, ki so bili dani invalidu ali drugi osebi s telesnimi hibami na podlagi predpisa, ali si jih je sam nabavil, in so nujni za opravljanje njegovih življenjskih funkcij.

V primeru podjetja in podjetnika pa tudi stroji, orodje in druge delovne priprave, kolikor so te stvari nujno potrebne dolžniku za opravljanje njegove dejavnosti, ter surovine, polizdelki, namenjeni za predelavo, in pogonsko gorivo, kolikor ne presegajo količine, potrebne za enotedensko povprečno proizvodnjo.

Če tako dolžnik nima premoženja, ki bi ga bilo moč zarubiti, oz. zarubljene stvari ne zadoščajo za poplačilo upnikove terjatve, ali če izvršitelj rubeža ne more opraviti, ker dolžnik ni navzoč, ali prostora noče odpreti, mora v treh mesecih od dneva prvega rubeža oz. njegovega poskusa predlagati ponovni rubež. V tem obdobju lahko to stori neomejenokrat.

e-obrazec e-obrazec: Predlog upnika za ponovni rubež dolžnikovih premičnin

Če upnik v tem roku ne predlaga ponovnega rubeža ali če rubež, predlagan do poteka tega roka, ni uspešen, sodišče ustavi izvršbo.

Na prvi dražbi se premoženje prodaja po ocenjeni vrednosti. Na drugi dražbi, se cena lahko spusti do 1/3 ocenjene vrednosti.

Če stvari na prvi dražbi niso prodane, mora upnik nujno predlagati drugo dražbo. V kolikor tega ne stori, sodišče ustavi izvršbo.

e-obrazec e-obrazec: Predlog upnika za drugo javno dražbo zarubljenih premičnin

  Predlog upnika za ponovni rubež dolžnikovih premičnin
Predlog upnika za ponovni rubež dolžnikovih premičnin
Predlog upnika za drugo javno dražbo zarubljenih premičnin
Predlog upnika za drugo javno dražbo zarubljenih premičnin

 

Izvršba na dolžnikove nepremičnine

Predmet izvršbe ne morejo biti kmetijska zemljišča in gospodarska poslopja kmeta, kolikor jih potrebuje za lastno preživljanje in za preživljanje članov svoje ožje družine ter drugih oseb, ki jih je po zakonu dolžan preživljati (razen ko gre za uveljavitev denarnih terjatev, zavarovanih s pogodbeno zastavno pravico na nepremičninah (hipoteko) oziroma za poplačilo zemljiškega dolga).

Pri izvršbi na nepremičnine je pomembno vedeti, da ima dolžnik možnost v osmih dneh od vročitve sklepa o izvršbi predlaga, naj sodišče dovoli drugo sredstvo izvršbe, torej izvršbo drugega premoženja, ali naj opravi izvršbo na drugi nepremičnini.

e-obrazec e-obrazec: Predlog dolžnika, naj sodišče dovoli izvršbo na druga sredstva ali na drugo nepremičnino

Sodišče ugodi temu predlogu, če dolžnik izkaže za verjetno, da bo terjatev poplačana z drugim izvršilnim sredstvom ali s prodajo druge nepremičnine. Če predlaga dolžnik kot drugo izvršilno sredstvo izvršbo na plačo, pokojnino, invalidnino ali na druge stalne denarne prejemke, ugodi sodišče predlogu, samo če dolžnik izkaže za verjetno, da bo terjatev poravnana v enem letu od izdaje sklepa o dolžnikovem predlogu.

  Predlog dolžnika, naj sodišče dovoli izvršbo na druga sredstva ali na drugo nepremičnino
Predlog dolžnika, naj sodišče dovoli izvršbo na druga sredstva ali na drugo nepremičnino

Po izdaji sklepa o ugotovitvi vrednosti nepremičnine izda sodišče odredbo o prodaji nepremičnine in določi način in pogoje za prodajo ter čas in kraj prodaje. Če želi, lahko upnik na lastne stroške objavi odredbo o prodaji nepremičnine v sredstvih javnega obveščanja, torej v javnih oglasih.

Pri izvršbi na stanovanje ali stanovanjsko hišo, ki je dolžnikov dom, zaradi izterjave denarne terjatve, ki je očitno nesorazmerna glede na ugotovljeno vrednost nepremičnine, sme sodišče na predlog dolžnika ali po uradni dolžnosti, če dolžnik predloži ali je sodišču poslano obrazloženo mnenje centra za socialno delo, iz katerega izhaja, da bi takojšnja izvršba ogrozila preživljanje dolžnika ali njegovih družinskih članov, odložiti izvršbo na nepremičnino najdlje za šest mesecev in le enkrat.

Na prvem prodajnem naroku nepremičnina ne sme biti prodana za manj kot 70% ugotovljene vrednosti. Na drugi dražbi, se cena lahko spusti do 50% ocenjene vrednosti.

Tudi v primeru nepremičnin velja, da mora upnik, v kolikor prva dražba ni uspešna, predlagati drugo dražbo. V kolikor tega ne stori, sodišče ustavi izvršbo.

e-obrazec e-obrazec: Predlog upnika za opravo druge javne dražbe nepremičnine

Z izjavo, ki jo dajo na zapisnik pri sodišču, pred katerim teče izvršilni postopek, ali pri kakšnem drugem sodišču, se stranki in zastavni upniki oziroma upniki zemljiškega dolga lahko sporazumejo, da sme biti nepremičnina prodana na dražbi tudi za ceno, nižjo od 70% ugotovljene vrednosti, oziroma nižjo od polovice ugotovljene vrednosti.

  Predlog upnika za opravo druge javne dražbe nepremičnine
Predlog upnika za opravo druge javne dražbe nepremičnine

 

Prodaja nepremičnine kot celote

Pogosto je dolžnik solastnik nepremičnine. V tem primeru se v postopku izvršbe na dražbi prodaja le njegov solastniški del.

Na žalost pa je običajno prodaja le solastniškega dela nepremičnine malo verjetna. Težko se namreč najde kupec, ki bi želel kupiti le del nepremičnine, sploh v kolikor nepremičnine ni mogoče fizično razdeliti (denimo stanovanja v večstanovanjski stavbi).

Iz tega razloga lahko upnik v postopku izvršbe predlaga, da se nepremičnina proda kot celota. Torej da k prodaji nepremičnine pristopijo tudi ostali solastniki.

e-obrazec e-obrazec: Predlog upnika, da sodišče seznani vse solastnike nepremičnine o nameravani prodaji nepremičnine v izvršbi in da ti lahko podajo soglasje

Solastnik poda soglasje na zapisnik ali v obliki pisnega soglasja, na katerem je njegov podpis notarsko overjen.

e-obrazec e-obrazec: Soglasje solastnika k prodaji nepremičnine v izvršbi kot celote

Seveda obstaja možnost, da soglasja solastniki ne podajo, vendar pa je veliko primerih, ko ti solastniki nepremičnine ne uporabljajo in jim je le v "breme" to zelo koristna možnost.

Tako za solastnika, ki proda nepremičnino, ki je ne uporablja, kot tudi za upnika, ki si tako znatno poveča možnosti, da bo nepremičnina prodana in da bo njegov dolg poplačan.

  Predlog upnika, da sodišče seznani vse solastnike nepremičnine o nameravani prodaji nepremičnine v izvršbi in da ti lahko podajo soglasje
Predlog upnika, da sodišče seznani vse solastnike nepremičnine o nameravani prodaji nepremičnine v izvršbi in da ti lahko podajo soglasje
Soglasje solastnika k prodaji nepremičnine v izvršbi kot celote
Soglasje solastnika k prodaji nepremičnine v izvršbi kot celote

 

V kolikor je smiselno, sklenite sporazum o obročnem odplačilu

V kolikor ocenite, da je možno z dolžnikom skleniti dogovor o obročnem odplačilu in da boste tako hitreje prišli do poplačila dolga, lahko sklenete dogovor in odložite izvršbo.

V tem primeru z dolžnikom sklenete dogovor o obročnem odplačilu dolga.

e-obrazec e-obrazec: Sporazum o obročnem odplačilu dolga

Na podlagi tega sporazuma lahko izvršbo odložite za obdobje največ enega leta.

e-obrazec e-obrazec: Predlog upnika za odlog izvršbe

Sporazum o obročnem odplačilu dolga
Sporazum o obročnem odplačilu dolga

V kolikor se dolžnik dogovora o obročnem odplačilu dolga ne drži, lahko izvšbo nadaljujete.

e-obrazec e-obrazec: Predlog upnika za nadaljevanje izvršbe

V kolikor dolžnik v to privoli, lahko pri umiku obdrži zastavno pravico na predmetu izvršbe. V tem primeru sodišče ne razveljavi zaznambe sklepa o izvršbi v zemljiški knjigi ali sodnem registru oziroma že opravljenega rubeža premičnin.

 

Preživnina ima prednost pred ostalimi terjatvami

Izvršbe zaradi neplačane preživnine, imajo prednost pred ostalimi izvršbami.

V kolikor je tako dolg neplačana preživnina, je tako smotrno pričeti postopek izvršbe tudi, če je zoper dolžnika že sproženih več izvršilnih postopkov.

e-obrazec e-obrazec: Predlog za izvršbo - izterjava preživnine

Več o postopku izterjave preživnine lahko preberete v članku: Kako izterjati preživnino?

Predlog za izvršbo - izterjava preživnine
Predlog za izvršbo - izterjava preživnine

 

Izvršba se lahko prične tudi na podlagi plačilne liste

Že nekaj časa velja, da je pisni obračun delodajalca - plačilna lista, verodostojna listina. Delavec, ki mu je delodajalec plačilno listo izdal, ni pa mu plačal zneskov obračunanih na plačilni listi, lahko tako vloži izvršbo elektronsko, preko portala e-Sodstvo.

Več lahko preberete v članku: Kako izterjati neplačan račun, plačo, regres... (preko izvršbe na podlagi verodostojne listine)?

Delodajalec je plačilno listo delavcu dolžan izdati. V kolikor je ne izda, je smotrno, da delavec to od njega zahteva, saj mu lahko zelo skrajša morebiten kasnejši postopek izterjave.

e-obrazec e-obrazec: Opozorilo in poziv delavca delodajalcu, ker mu ni izstavil plačilne liste

Opozorilo in poziv delavca delodajalcu, ker mu ni izstavil plačilne liste
Opozorilo in poziv delavca delodajalcu, ker mu ni izstavil plačilne liste

 

Pazite na zastaralne roke

Terjatve nimajo neomejenega roka trajanja, ampak lahko zastarajo v kolikor upnik ni pazljiv in dovoli, da poteče zastaralni rok.

Zastaralni rok pretrga z vsakim drugim upnikovim dejanjem zoper dolžnika pred sodiščem ali drugim pristojnim organom, da bi se ugotovila, zavarovala ali izterjala njegova terjatev. Po pretrganju zastaralnega roka, začne zastaranje teči na novo.

Več lahko preberete v članku: Zastaranje dolga - Kdaj zastara dolg (račun, položnica,...)?

 

Če dolžnik objavi stečaj, terjatev prijavite

V kolikor se zoper dolžnika prične stečajni postopek (ali postopek osebnega stečaja) je potrebno terjatve (razen v primeru nekaterih terjatev v osebnem stečaju) nujno prijaviti in to v zakonsko določenem roku.

V nasprotnem primeru, vaša terjatev namreč preneha in ni nikoli poplačana.

V kolikor ste upnik v izvršilnem postopku, vas bo sodišče obvestilo o ustavitvi izvršbe. Vsekakor pa je smiselno, da objave o stečajnih postopkih spremljate tudi sami preko objav v spletnem registru AJPES-a.

Več lahko preberete v članku: Katere terjatve poznamo, kakšne so razlike med njimi in kako jih prijaviti v stečajno maso?

e-obrazec e-obrazec: Prijava terjatev v stečajnem postopku
e-obrazec e-obrazec: Prijava terjatev v osebnem stečaju

e-obrazec e-obrazeci: Prijave terjatev

Prijava terjatev v stečajnem postopku
Prijava terjatev v stečajnem postopku

V osebnem stečaju dolžnika se izvršbe za izterjavo prednostnih terjatvev ne ustavijo. Niti te terjatve v tem primeru ne prenehajo, tudi če se osebni stečaj zaključi z odpustom obveznosti.

Več lahko preberete v članku: Odgovori na najbolj pogosto zastavljena vprašanja o osebnem stečaju.

 

 

 

 

Povežite se z nami...

 

 

Koristne povezave v zvezi s člankom:


Pravni dokumenti:

Brezplačni pravni članki in priročniki:


Zakonodaja:

 

e-obrazeci za izdelavo dokumentov s področja izvršb.  Kliknite tu!

 


Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
preko 20 let izkušenj
preko 20 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo
Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

NOVI e-obrazci:

Sklep o višini regresa
Zahteva za izplačilo neizkoriščenega dopusta ob prenehanju delovnega razmerja
Sklep o določitvi delovne solidarnostne sobote
Predlog za osebni stečaj brez predloga za odpust obveznosti
Soglasje solastnika za oddajanje nepremičnine v najem

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2024.
Vse pravice pridržane.


KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.